Người dân được vay vốn ngân hàng với lãi suất 4,8% để mua nhà ở xã hội

PLTT - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội.


Theo đó, mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại điểm a, đ khoản 10 điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Mức lãi suất này áp dụng cho khách hàng vay vốn để thu mua; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở được quy định cụ thể tại Nghị định 49/2021.

Nghị định 49/2021 quy định chi tiết về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để thuê, mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Trong đó, về mức vốn vay Nghị định số 49/2021 quy định trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà.

Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất cho vay, lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Với thời hạn vay, thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đáng chú ý, Nghị định số 49/2021 sẽ kéo dài thời hạn vay thêm 10 năm so trước đây, ở Nghị định 100/2015 chỉ quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thu Thủy

Đăng nhận xét

0 Nhận xét