Bắt đầu tổng điều tra kinh tế năm 2021

PLTT - Tổng điều tra kinh tế được Tổng cục Thống kê thực hiện từ tháng 3 và công bố sơ bộ vào tháng 12, làm căn cứ xác định một số chỉ tiêu, trong đó có GDP, GRDP.

Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn đầu kéo dài đến 30/5 để thu thập thông tin các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Hình thức thu thập thông tin là đơn vị điều tra tự cung cấp trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế. Với những thành phố có trên 8.000 doanh nghiệp, thời gian thu thập thông tin chậm nhất đến 31/8.


Với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổng điều tra thực hiện từ 1/7 đến 30/7. Điều tra viên sẽ đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin để phỏng vấn trực tiếp.

Dự kiến kết quả sơ bộ tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12 và kết quả chính thức công bố vào tháng 2/2022.

Việc điều tra nhằm đánh giá sự phát triển của các cơ sở kinh tế, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu kinh tế theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Kết quả sẽ dùng để biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu thống kê chính thức khác.

Minh Sơn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét